Siirry sisältöön

Yhteistyöllä tuumasta toimeen

Ideailtapäivä, ihmisiä keskustelemassa luokkahuoneessa.

Kuva: Ideailtapäivä kokosi eri toimijoita pohtimaan parasta mahdollista yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien kiinnittämiseksi Etelä-Savoon. Kuvassa keskustelevat Salli Heinikainen (Observis Oy) (vas.) ja Terhi Kaipainen (Xamk). Taustalla ajatuksia jakavat Jenni Kolmisoppi (Esedu), Matti Juutilainen (Xamk), Janne Muikkunen (Rock Solid IT) ja Markku Kesti (Mikkelin Seutukirjasto). 

Saavutettavuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, verkostoituminen ja yhteistyö ovat Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen avainsanoja. Sanat ovat vilisseet aiemmissa hankkeen blogeissa ja niistä muun muassa verkostoituminen ja yhteistyö työelämän edustajien kanssa ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, osahankkeen toimenpiteiden keskiössä. Yhteistyön ja verkostojen voima tuli esiin jo Tiia Kyllösen 15.4. julkaistussa kansainvälisten (kv) opiskelijoiden roolia käsittelevässä blogissa. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat myös Xamkin osahankkeen pääasiallisin kohderyhmä työelämäyhteistyön ja verkostojen vahvistamisen lisäksi. Hankkeen alussa kohderyhmänä ovat erityisesti ammattikorkeakoulumme englanninkielisen Information Technology -koulutuksen opiskelijat. Yhteistyö ja verkostot ovat avainasemassa, kun tavoitteena on opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin ja elämään Etelä-Savossa. 

Tiia Kyllönen mainitsi blogissaan Joensuussa hankkeen myötä rakentuvat yhteistyöverkostot. Samaa tehdään Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa Etelä-Savossa, mistä käytännön esimerkkinä on 23.4. Mikkelissä järjestetty Ideailtapäivä-kokoontuminen. 

Yhteistyöstä se ideakin lähti 

Xamkin osahankkeen ensimmäisiin askeliin kuului selvitystyö siitä, mitä kaikkea hankkeen tavoitteisiin liittyvää tehdään, tai on jo tehty pelkästään Xamkin sisällä. Monikulttuurisuutta, kv-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien työllistymistä sekä alueelle kiinnittymistä edistäviä pyrkimyksiä löytyi roppakaupalla / runsauden pulaan asti: on tki-hankkeita, Xamkin eri yksiköiden ja koulutusten sisäistä kehittämistä, opiskelijakunta Kaakon toimia jne. Nopeimmin käytännön yhteistyö käynnistyi Xamkin Talent Boost -projektitutkija Henna Hirvosen kanssa. Xamkissa Talent Boost -työ on toiminut pohjana integraatiotiimin muodostamiselle. Tiimin tavoitteena on toimia syksystä 2024 alkaen yhtenäisellä, mutta Xamkin neljän eri kampuksen eroavaisuudet huomioivalla mallilla kv-opiskelijoiden kampuskaupunkiin kiinnittymisen tukemiseksi. 

Ajatus Ideailtapäivän järjestämisestä yhdessä syntyi tammikuun lopun tapaamisessa, jolloin päätimme saman tien tapahtuman nimen ja päivämäärän, teimme tilavarauksen ja suunnittelimme valmistautumisen sekä iltapäivän ohjelman aikataulut. Isoon osallistujamäärään emme pyrkineet, vaan lähetimme kutsua kohdennetusti tahoille, joiden kanssa yhteistyötä oli jo tehty ja/tai jotka erityisesti kuuluvat Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen toimenpiteiden piiriin. Lähetimme kutsua alueen IT-alan yrityksille, oppilaitoksille, organisaatioille, Mikkelin kaupungin tietyille yksiköille ja vapaa-ajan toimintaa tarjoaville yhdistyksille. Ilmoittautuneita kertyi toivomamme määrä, eikä peruutuksia tullut montaa.  

Laitoimme ilmoittautuneille etukäteen tietoa Monikulttuuriset opintopolut -hankkeesta, Xamkin integraatiotiimistä ja syksyllä 2024 käynnistyvästä Xamk Award -apurahaohjelmasta sekä iltapäivän teemaan liittyviä kysymyksiä pohdittavaksi etukäteen. Yksi tapahtuman keskeisistä kysymyksistä oli: Millainen yhteistyö ja mitkä käytännön toimet edistäisivät kansainvälisten opiskelijoiden osallistumista elämään Etelä-Savossa? Itse tapahtumassa työskenneltiin ryhmissä vastaten seuraaviin tarkempiin kysymyksiin:

1a) Millaista olisi täydellinen yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden Etelä-Savoon kiinnittymisen edistämisessä?
1b) Mitä täydellisen yhteistyön saavuttaminen vaatisi?
1c) Miten haluaisitte olla jatkossa yhteistyössä mukana?
2) Miten Xamk (Monikulttuuriset opintopolut -hanketiimi ja Xamkin integraatiotiimi) voisivat olla avuksi?
3) Kuka tai ketkä olisivat yhteyshenkilönne yhteistyössä?
4) Mitä tahoja keskustelussa pitäisi mielestänne jatkossa olla mukana? 

Ideailtapäivän tuotoksia, posteri.Kuva: Yhden ryhmän näkemys täydellisestä yhteistyöstä ja mitä se vaatii onnistuakseen. 

Vastaukset koottiin fläppitaulujen sivuille muiden ryhmien tarkasteltaviksi ja Post it lapuilla kommentoitaviksi. Jokainen ryhmä myös esitteli lyhyesti keskeisimmät huomionsa tapahtuman lopussa.

“Mitä…eikö kaikki liikuntaan liittyvät toimijat olekaan samassa ryhmässä”? 

Ryhmien jakaminen ennakkoon niin, että jokaisessa ryhmässä oli toimijoita eri tahoilta, vaikutti yllättävän osan osallistujista, mutta oli sopiva sysäys eri tahojen vuoropuhelulle, uusille oivalluksille. Yhdessä huomattiin, että jotkut itselle selvät käytännöt ja tiedonjyväset olivatkin toisille uusinta uutta.  

Tuloksien tarkempi pureskelu vielä jatkuu, mutta selkeimmin nousivat esiin seuraavat huomiot: 

  • Kansainvälisten opiskelijoiden Etelä-Savoon kiinnittymisen edistämiseksi tehdään jo paljon, jopa päällekkäisiä toimia, mikä johtuu yhteistyön, koordinoinnin ja eri toimijoiden välisen tiedonkulun puutteesta. 
  • Tärkeiksi nähtiin myös luontevat kohtaamispaikat, joissa kv-opiskelijat saisivat helposti vastauksia kysymyksiin, jotka helpottaisivat heidän integroitumistaan alueelle, ja joissa eri tahojen toimijat saisivat tietoa toisistaan. 
  • Kielitaitoon liittyvät haasteet mainittiin myös usein: Miten kannustettaisiin kv-opiskelijoita suomen opiskeluun? Mitä tietoa pitäisi olla tarjolla suomeksi, englanniksi ja selkosuomella? Miten madallettaisiin suomalaisten toimijoiden kynnystä käyttää englantia? Millainen suomen ja englannin kielen taito riittää yhdessä toimimiseen ja miten edistettäisiin eri toimijoiden selkosuomiosaamista? 

Yhteistyö jatkuu Ideailtapäivän esille tuomiin kysymyksiin vastaamisessa. Xamkin integraatiotiimin ja Monikulttuuriset opintopolut -osahankkeen edustajia oli kertomassa Ideailtapäivän tuloksista Mikkelin kaupungin edustajille toukokuun lopussa. Xamkin integraatiotiimi järjestää syyskuun alussa Welcome to Mikkeli -tapahtuman. Tietoa Ideailtapäivän tuloksista myös lähetetään mukana olleille. Samalla heitä pyydetään osallistumaan myöhemmin syksyllä järjestettävään Ideailtapäivä 2 -tapahtumaan, johon mukaan kutsutaan lisää eri tahoja ja opiskelijoita arvioimaan tähän mennessä tehtyjen huomioiden riittävyyttä ja oleellisuutta sekä kertomaan, mikä vielä on jäänyt huomaamatta. 

Kirjoittajat

Pia Paakkulainen on Xamkin kielten opettaja (englanti, saksa, espanja ja toimii projektipäällikkönä Xamkin Monikulttuuriset opintopolut -osahankkeessa.

Terhi Kaipainen on Xamkin kirjaston tietoasiantuntija ja toimii uraohjaajana Xamkin Monikulttuuriset opintopolut -osahankkeessa.


Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa vahvistamme korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja edistämme korkeakoulujen aliedustettujen opiskelijaryhmien, kuten maahanmuuttaneiden ja romanien koulutuspolkuja. Hankkeen päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2023–30.9.2026.